Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Her kan du finde vedtægter og årsrapporter.

Vedtægter godkendt d. 12. maj 2023.

Vedtægter

§ 1. Navn, hjemsted og stiftelse

Foreningens navn er Osteoporoseforeningen / Landsforeningen mod Knogleskørhed. Det engelske navn er Danish Osteoporosis Soci­ety.

Foreningens hjemsted er Århus.

Foreningen er stiftet den 7. maj 1992.

§ 2. Foreningens formål

Osteoporoseforeningen arbejder for fore­byggelse af knogleskørhed og følgerne her­af, således at flest muligt bevarer trivsel og førlighed livet igennem.

Dette gøres bl.a. ved at:

 • udbrede kendskabet til osteoporose/ knog­leskørhed
 • udbrede kendskabet til forebyggelse og behandling af sygdommen bl.a. gennem
 • oplysning om motion og sund levevis
 • yde støtte til personer med osteoporose / knogleskørhed
 • støtte forskning i osteoporose / knogle­skørhed

Foreningen yder støtte til dansk forskning inden for foreningens formål, eventuelt i samarbejde med internationale forsknings­projekter.

§ 3. Midler og hæftelse

Stk. 1. Foreningens midler hidrører fra med­lemskontingenter og kan derudover frem­skaffes ved private eller offentlige bi­drag, indsamlinger, arv, gaver eller anden form for indtægt.

Stk. 2. Modtager foreningen midler til sær­lig anvendelse inden for formålet, skal de for modtagelsen stillede vilkår respekteres. Mid­lerne skal holdes adskilt fra foreningens øvrige formue.

Stk. 3. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue og ikke enkelt­medlemmer.

§ 4. Medlemsskab

Som medlemmer af foreningen optages så­vel personer som institutioner, firmaer og foreninger. Medlemskab opnås ved henven­delse til foreningens sekretariat. Medlemskab tegnes for et år ad gangen med løbende kontingentopkrævning.

§ 5. Kontingent

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen af foreningens repræsentantskab.

§ 6. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af det på repræsen­tantskabsmødet valgte statsautoriserede re­visionsfirma.

§ 7. Repræsentantskab

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet, som består af:

a)  Landsbestyrelsen

b) Formanden for hver afdelingsbestyrelse

c) En repræsentant udpeget af hver afdelings­bestyrelse)

Yderligere én af afdelingsbestyrelsen udpe­get repræsentant for hver påbegyndt 500 medlemmer ud over de første 500 med­lemmer.

Foreningens sekretariat meddeler inden ud­gangen af januar hvert år afdelingens formænd antallet af repræsentanter, som den enkelte afdeling kan udpege til repræsen­tantskabet. Medlemstallet pr. 1. januar det samme år er gældende.

Stk. 2. Repræsentantskabet mødes én gang årligt i maj måned. Mødet afholdes på fore­ningens hjemsted med mindre andet vedta­ges af landsbestyrelsen.

Stk. 3. Landsbestyrelsen fastsætter datoen for afholdelse af det ordinære repræsentant­skabsmøde.

Datoen for det ordinære repræsentantskabs­møde bekendtgøres med mindst 6 ugers varsel ved meddelelse på foreningens hjemmeside og til lokalafdelingernes formænd.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet,­ skal være foreningens sekretariat i hænde senest 4 uger før afholdelse af repræsentantskabsmødet. Endelig indkaldelse sendes til repræsentan­terne senest 2 uger før afholdelse af repræ­sentantskabsmødet.

Kandidater til landsbestyrelsen skal melde deres kandidatur til formanden senest 1 måned inden repræsentantskabsmødet.

Den endelige indkaldelse skal indeholde dagsorden, og med indkaldelsen skal følge det reviderede regnskab, forslag til budget for det indeværende regnskabsår, forslag fra bestyrelsen, der agtes stillet på repræ­sentantskabsmødet, samt eventuelt indkom­ne forslag.

Dagsordenen skal indeholde:

1.  Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår til godkendelse, herunder redegørelse for foreningens planer.

5.  Fastsættelse af størrelsen af tilskud til afdelingerne.

6.  Behandling af indkomne forslag.

7.  Fastsættelse af kontingent for næste regn­skabsår.

8.  Valg af formand, næstformand, øvrig landsbestyrelse jf. § 9 samt supple­ant til landsbestyrelsen.

9.  Valg af statsautoriseret revisor.

10. Eventuelt.

Valg af formand, næstformand samt øvrig landsbestyrelse foregår ved skriftlig afstem­ning, hvis der er konkurrerende kandidater. Andre afstemninger skal være skriftlige, såfremt mindst 5 medlemmer af repræsen­tantskabet ønsker det.

Hver repræsentant har 1 stemme. Såfremt et medlem af landsbestyrelsen samtidig er afdelingsformand, har vedkommende 2 stem­mer. Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt, men hver repræsentant må kun stemme ved én skriftlig fuldmagt.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, dog undtaget de i § 15 og § 16 nævnte til­fælde.

Alle afstemninger afgøres ved simpelt fler­tal, dog undtagen de i § 15 og § 16 nævnte tilfælde.

Ved stemmelighed er landsbestyrelsesfor­mandens eller den fungerende lands­bestyrelsesformands stemme afgørende.

Stk. 4. Ekstraordinært repræsentantskabs­møde afholdes, når landsbestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af re­præsentantskabets medlemmer over for for­manden skriftligt anmoder herom.

Repræsentantskabet indkaldes skriftligt af formanden med et varsel på mindst 1 uge og højst 2 uger. Mødet afholdes senest 1 måned efter, anmodning herom er fremsat, og følger i øvrigt de i denne paragrafs stk. 3 givne regler.

Med indkaldelsen skal følge det eller de forslag, der har givet anledning til det ekstra­ordinære repræsentantskabsmøde.

§ 8. Præsidium og protektor

Stk. 1. Repræsentantskabet kan nedsætte et præsi­dium bestående af indtil 8 medlemmer. Osteo­poroseforeningens præsidium er et repræsentativt organ, der ved forskellige lejligheder træder frem som repræsentanter for Osteoporoseforeningen og dermed ved­kender sig et personligt engagement i Osteoporoseforeningens arbejde.

Stk. 2. Landsbestyrelsen har mulighed for at tilknytte en protektor, som kan gavne foreningens sag

§ 9. Landsbestyrelsen

Stk. 1 Landsbestyrelsen forestår foreningens overordnede ledelse under ansvar for repræsentantskabet. Landsbestyrelsen har ansvar for opfyldelsen af foreningens formål, jf. § 2.

Landsbestyrelsens hovedopgave er, med udgangspunkt i dialog med lokalafdelingerne, at:

 • Udarbejde vision, strategi og planer og implementere disse
 • Søge indflydelse over for politikere og myndigheder
 • Sikre økonomi til foreningens arbejde og forvalte den
 • Arbejde for tilgang af medlemmer til foreningen

Medlemmer af landsbestyrelsen skal handle uafhængigt af særinteresser.

Stk. 2 Landsbestyrelsen består af 6 eller 8 medlemmer inkl. formand og næstformand. Disse vælges af repræsentantskabet for 2-årige perioder, dog således at halvdelen er på valg hvert år. Formanden og næstformanden kan ikke være på valg samme år. Repræsentantskabet vælger endvidere 1 suppleant til landsbestyrelsen og foreningens revisor for ét år ad gangen.

Valg til landsbestyrelsen forudsætter ikke medlemskab af foreningens repræsentantskab, men forudsætter medlemskab af foreningen. Genvalg kan finde sted. Formand, næstformand og medlemmer kan sidde i 12 år i alt (6 perioder). Et medlem kan maksimalt sidde 12 år som menigt bestyrelsesmedlem/næstformand og 12 år som formand, i alt 24 år.

Stk. 3 Landsbestyrelsen afholder årligt minimum 4 møder.

Stk. 4 Foreningens sekretariatschef fungerer som sekretær for landsbestyrelsen.

Stk. 5 Landsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 10. Administration

Stk. 1. Den daglige ledelse af foreningen varetages af foreningens sekretariatschef med ansvar over for og med direkte reference til landsbestyrelsen.

Stk. 2. Sekretariatschefen ansættes og afskediges af landsbestyrelsen. Øvrigt personale ansættes og afskediges af sekretariatschefen.

Stk. 3. Sekretariatschefen er ansvarlig for den daglige drift af sekretariatet og er endvidere ansvarlig for, at det daglige samarbejde med lokalafdelingerne forløber tilfredsstillende.

§ 11. Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med sekretariatschefen. Ved enhver disposition i forhold til værdipapirer og evt. fast ejendom dog af den samlede landsbestyrelse sammen med sekretariatschefen.

§ 12. Udvalg

Stk. 1. Landsbestyrelsen nedsætter udvalg efter behov. Udvalgene indstiller deres forslag til godkendelse i landsbestyrelsen.

Stk. 2. Et udvalg består af op til 8 medlemmer, som udpeges for 3-årige perioder. Afgår et udvalgsmedlem i utide, udpeger landsbestyrelsen, efter indstilling fra udvalget, et nyt medlem for den resterende del af 3-års perioden. Udpegning finder sted på baggrund af åben ansøgning. Kun ét af udvalgets medlemmer må samtidig være medlem af landsbestyrelsen. Genudpegning kan finde sted.

Osteoporoseforeningens landsbestyrelse udpeger udvalgets formand blandt de udpegede, og udvalget konstituerer sig selv i øvrigt med næstformand blandt udvalgets medlemmer.

Foreningens sekretariatschef yder sekretariatsbetjening til udvalget og deltager i alle udvalgets møder.

Landsbestyrelsen skal modtage mødeindkaldelser med dagsorden samt referater, og bestyrelsen er berettiget til at deltage i udvalgets møder.

Stk. 3. Et sundhedsfagligt udvalg har til opgave at rådgive landsbestyrelsen i spørgsmål vedrørende forebyggelse og behandling af osteoporose / knogleskørhed og vedrørende forskning, udvikling og implementering inden for området.

Det sundhedsfaglige udvalg kan endvidere på eget initiativ nedsætte underudvalg, og det sundhedsfaglige udvalg kan stille forslag om løsning af opgaver inden for foreningens virkeområde.

§ 13. De lokale afdelinger

Foreningen kan omfatte afdelinger i et nærmere geografisk område, dog således at ingen afdelings område dækker på tværs af de offentlige regionsgrænser.

Hver afdeling skal dække mindst én kommune.

Landsbestyrelsen kan oprette og nedlægge afdelinger, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt for opnåelsen af foreningens formål i de lokale samfund.

Nærværende paragraf er umiddelbart gæl­dende for alle foreningens afdelinger. Den enkelte afdeling kan udarbejde supplerende vedtægter, der ikke må være i strid med landsforeningens ved­tægter. Afdelingsbestyrelsen skal indsende even­tuelle forslag til supplerende vedtægter til foreningens sekretariat til godkendelse af landsbestyrelsen inden fremsættelse på afdelingens generalforsamling.

Stk. 1. Navnet på den enkelte afdeling er "Osteoporo­seforeningen afdeling …….”. Herunder skal fremgå de kommuner, afdelingen dækker.

Værneting for den enkelte afdeling er den by, hvori afdelingens administration har hovedadres­se.

Afdelingerne kan oprette ar­bejdsgrupper, komiteer, kontaktpersoner el. lign. som grund­lag for det lokale arbejde i afdelingerne.

Stk. 2. Afdelingers opgaver er i samarbejde med Osteoporoseforeningen at:

 • udbrede kendskabet til osteoporose / knog­leskørhed lokalt
 • udbrede kendskabet til forebyggelse og behandling af sygdommen lokalt
 • arbejde for bedre behandlings- og støtte­muligheder i afdelingens område
 • udbrede kendskabet til foreningen i området
 • arbejde for tilgang af medlemmer til fore­ningen
 • forvalte de midler, afdelingen får stillet til rådighed for at udfylde sine opgaver.
§ 14. Generalforsamlinger

Stk. 1 Der afholdes generalforsamling i afdelingen én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsam­lingen sker i foreningens medlemsblad med et varsel på mindst 3 uger. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2 Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed i alle anliggender. Generalfor­samlingen ledes af en af generalforsamlin­gen valgt dirigent, der kan være medlem af bestyrelsen.

Stk. 3 Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Forelæggelse af budget og afdelingens pla­ner for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og 2 supple­anter til afdelingens bestyrelse.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anled­ning hertil, eller når mindst 1/5 af afdelingens medlemmer over for afdelingens formand skrift­ligt anmoder herom med angivelse af grund.

Afdelingens medlemmer indkaldes med et var­sel på mindst 1 uge og højst 2 uger. Med indkaldelsen skal følge de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære gen­eralforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 1 måned, efter anmodningen herom er fremsat, og følger i øvrigt de i denne §'s stk. 3 givne retningslinjer for den ordinære generalforsamling.

Stk. 5. Afdelingens daglige arbejde varetages af en bestyrelse på 4-7 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.

Afdelingens bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af foreningen og enten have bopæl eller arbejdsplads i afdelingens område.

Valgperioden for bestyrelsen er 2 år, dog således at halvdelen er på valg hvert år. De to supple­anter til bestyrelsen vælges for ét år ad gangen. Såfremt afdelingen modtager offentlige ydelser eller private bidrag, der samlet overstiger kr. 100.000,-, skal generalforsamlingen vælge en registreret eller en statsautoriseret revisor for 1 år. I modsat fald vælges en revisor og en revisorsuppleant for 1 år blandt foreningens medlemmer.

Bestyrelsen er underlagt de til enhver tid givne retningslinjer fra repræsentantskabet og fra landsbestyrelsen.

Stk. 6. Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, der findes anled­ning hertil, samt når et medlem af bestyrel­sen begærer dette.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 med­lemmer er til stede. Deriblandt enten formand eller næstformand.

Beslutning træffes af de mødende bestyrel­sesmedlemmer ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. De lokale afdelinger modtager årlige tilskud fra Osteoporoseforeningen.

Størrelsen besluttes af repræsentantskabet på det ordinære møde.

Afdelingerne kan ansøge landsbestyrelsen om yderligere tilskud til særlige aktiviteter.

For afdelingens forpligtelse hæfter alene afdelinge­ns formue og ikke enkeltmedlem­mer.

Afdelingen er en selvstændig juridisk person, der i økonomisk henseende er uafhængig af Osteoporoseforeningen.

Osteoporoseforeningen påtager sig ikke no­gen hæftelse for afdelingens forpligtelser.

Afdelingen tegnes af formanden eller næstfor­manden i forening med kassereren.

Stk. 8. Afdelingens regnskabsår er ka­lenderåret. Revideret regnskab indsendes til landsbestyrelsen senest 31. marts.

Stk. 9. Afdelingen opløses hvis Osteoporoseforeningen måtte blive opløst.

I tilfælde af at afdelingen opløses, tilfalder afdelingens formue Osteoporoseforeningen. Opløses afdelingen som følge af Osteoporose­foreningens opløsning, tilfalder afdelingens formue de i § 16, stk. 2 angivne formål.

§ 15. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på repræsen­tantskabsmødet, hvis mindst 2/3 af de re­præsenterede stemmeberettigede stemmer herfor. Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages, hvis mindst 4/5 af repræsentant­skabets medlemmer er repræsenteret på mø­det.

§ 16.  Foreningens opløsning

Stk. 1. Forslag om opløsning af foreningen kan kun vedtages på et i dette øjemed sær­ligt indkaldt repræsentantskabsmøde, hvor­til repræsentantskabets medlemmer med anbefalet brev indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Til forslagets vedtagelse kræ­ves, at 5/6 af de repræsenterede stemme­berettigede stemmer herfor, og at mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer er repræsenteret på mødet.

Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlem­mer repræsenteret, sammenkaldes med an­befalet brev et nyt repræsentantskabsmøde med 1 måneds varsel, hvor beslutningen om opløsning af foreningen kan træffes med ovennævnte kvalificerede majoritet (5/6) uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er repræsenteret.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler et eller flere formål til fordel for osteoporosepatienter eller osteoporoseforskning efter repræsen­tantskabets beslutning.

Vedtaget på repræsentantskabets ordinære møde den 26. maj 1998 og med ændrings­forslag vedtaget på senere repræsentantskabsmøder - senest den 17. juni 2021.

Årsrapporter

Opdateret d. 16. maj 2023