Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Et tæt og systematisk samarbejde mellem fagspecialer ser ud til at kunne forbedre udsigterne for landets hoftebrudspatienter.

Den Nationale Styregruppe for lærings- og kvalitetsteams (LKT) besluttede i 2018, at der over de følgende to år skulle gennemføres konkrete tværregionale indsatser for at reducere dødeligheden efter hoftebrud blandt +65-årige patienter.

Indsatsen omfatter hele forløbet fra hospitalets modtagelse af patienten til opfølgning efter udskrivelse og skal sikre, at hoftebrudspatienter på tværs af landet mødes med et ensartet højt kvalitetsniveau.

Fire fokusområder
Et af de hospitaler, der har taget godt imod initiativet, er Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Her er overlæge Thomas Giver Jensen ansvarlig for implementering af LKTs retningslinjer og koordinator for de 10 afdelinger, der samarbejder om at hjælpe patienten godt igennem et hoftebrud.

”Allerede før udmeldingen om LKT-beslutningen for to år siden var vi ret gode til at samarbejde på tværs af specialer her på hospitalet. Men det specifikke fokus fra LKT har betydet, at vi har styrket indsatsen yderligere,” fortæller Thomas Giver Jensen.

Indsatsen kredser om fire fokusområder:

Patienten skal hurtigt igennem systemet

Tidligere skulle der undersøgelser på flere forskellige afdelinger til, før en patient var klar til operation. Der er imidlertid mange fordele ved hurtig operation: Indlæggelsestiden bliver kortere, bivirkninger og genindlæggelser færre, genoptræningen lykkes bedre og dødeligheden reduceres.

Derfor har Bispebjerg Hospital indført akutkald til indlæggelse, så et team fra forskellige specialer møder og undersøger patienten samtidig på selve Akutafdelingen.

Det betyder, at patienten er klar til operation allerede fire timer efter ankomsten.

Alle patienter tilknyttes geriater

Alle hoftebrudspatienter får tilknyttet en geriater, der er fast kontaktperson for patienten igennem hele forløbet.

Geriateren går eksempelvis stuegang sammen med kirurgerne i forbindelse med indlæggelsen, gennemgår medicinering, svarer på spørgsmål, vejleder og fortæller, hvad der skal ske.

Bispebjerg Hospital ansatte allerede for 12 år siden en geriater til netop dette formål, hvilket i sig selv har resulteret i en halvering af 30-dages dødeligheden efter et hoftebrud.

Sygeplejerske på hjemmebesøg

På 2.– og 9.-dagen efter udskrivelsen kommer en sygeplejerske fra Ortopædkirurgisk Afdeling på besøg på patientens bopæl.

Sygeplejersken følger op på patientens tilstand, tilser operationssår, svarer på spørgsmål og formidler, når det er relevant, kontakt til geriateren, der sidder klar ved telefonen og kan tage en samtale direkte med patienten.

De opfølgende patientbesøg har halveret antallet af genindlæggelser inden for 30 dage til 15 % og er særdeles populære blandt både patienter og pårørende, da det giver tryghed, at hospitalet ikke giver slip på patienten, selvom denne har forladt hospitalet.

Opfølgning efter udskrivelse

Efter udskrivelsen følges op med faldudredning, udredning for knogleskørhed samt en undersøgelse, der skal sikre, at hoften er vokset rigtigt sammen efter operationen.

Herudover skal patienten henvises til genoptræning og til ergoterapeut.

Denne del af opfølgningen involverer tre forskellige faglige specialer – endokrinologerne, geriaterne og ortopædkirurgerne, men modsat tidligere, hvor patienten skulle møde op ad tre forskellige omgange, samles undersøgelserne nu på Frederiksberg Hospital, så patienten kun skal møde op en enkelt gang. Også her er geriateren fast kontaktperson.

 

Hoftebrudsteamet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er godt tilfredse med resultatet af de indførte tiltag:

”Alle initiativer handler om at sætte patienten i centrum og gøre livet efter et hoftebrud så godt som muligt. Det har positiv indflydelse på overlevelsen på kort og lang sigt. Nu vil vi se på, hvad vi kan gøre for yderligere at forbedre forholdene for hoftebrudspatienter,” slutter Thomas Giver Jensen.

Læs historien om, at mennesker med kort uddannelse eller lav indkomst har størst risiko for at dø af følgerne af et hoftebrud.


Følgende afdelinger samarbejder om behandling af hoftebrudspatienterne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital:

Akutmodtagelsen, Geriatisk Afdeling, Ortopædkirurgisk Afdeling, Anæstesiafdelingen, Radiologisk Afdeling, Klinisk Fysiologisk Afdeling, Klinisk Biokemisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Fysio- og Ergoterapeutafdelingen samt Serviceafdelingen.

 

Den Nationale Styregruppe for lærings- og kvalitetsteams (LKT) opstillede i 2018 to mål for +65-årige patienter med hoftebrud:

1.      Dødeligheden efter 30 dage skal reduceres med 20 % i forhold til 2018-landsgennemsnittet på 90 %.

2.      Dødeligheden efter et år skal reduceres med 10 % i forhold til 2018-landsgennemsnittet på 28 %.